Praćenje Vozila

GPS Monitorimi (ndjekja) e automjeteve

Me sherbimin NTS monitorimi i automjeteve GPS ju mundeson ndjekjen e levizjes se cdo automjeti nga qendra ne kohe reale, si dhe te keni akses ne arkiven e te dhenave. Kjo arrihet ne menyre te thjeshte dhe mundeson rritjen e produktivitetit dhe efikasistetit ne te njejten kohe me pakesimin e shpenzimeve.

Me ane te ketij sherbimi keni mundesine e aksesit te te dhenave te mbledhura ne kohe reale, si dhe nepermjet te dhenave historike:

  • Pozicioni aktual i automjetit, shpejtesia dhe drejtimi i levizjes
  • Shqyrtimi i levizjes se automjeteve ne nje interval te caktuar me raporte te detajuara per levizjen dhe qendrimin
  • Kontrolli i perdorimit te automjetit gjate ores se punes, jashte orarit te punes dhe diteve jo te punes
  • Kontrolli i vizitimit te lokacioneve hyrese
  • Kontrolli i tejkalimit te shpejtesise
  • Shqyrtimi i kilometrave te bera per cdo periudhe kohore