NTS Desktop

NTS Desktop është aplikacion i fortë për fleet management i cila bazohet në monitorimin GPS të automjeteve. Bashkon të gjitha të dhënat të cilat modemi GPS dhe pajisjet dërgojnë për automjete. Poashtu, në këtë aplikacion keni mundësinë e komplet administrimit të parkut të automjeteve: shpenzimet, shoferët, identifikimin e shoferëve, udhëtimin gjatë orarit të punës, servisimet dhe shumë të tjera.

Klientët kanë në dispozicion këto module të aplikacionit:

  • Moduli i automjetit – në këtë modul mundësohet monitorimi i të dhënave në real time
  • Moduli Histori – mundëson shfaqje vizuale të historisë së lëvizjes së automjetit dhe akses në një numër të madh raportesh dhe grafikësh
  • Moduli Shofer – në këtë modul mundësohet administrimi i të dhënave për shoferët si dhe modifikimi i çelësave për identifikimin e shoferëve
  • Moduli Libri i serviseve – në këtë modul mundësohet caktimi i të gjithë serviseve si dhe evidentimi i të gjitha shpenzimeve të parkut të automjeteve

Kërkesat teknike minimale për instalimin e aplikacionit NTS Desktop:

  • Sistemi operativ Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Ubuntu ose Mac OS X
  • Minimum 1 GB memori RAM në kompjuter
  • Java Web Start (nga verzioni 7) i instaluar
  • Lidhje interneti prej minimum 500 kb/sec

Në seksionin Suporti ndodhen komplet udhëzimet për instalimin e aplikacionit, si dhe telefonat e shërbimit Mbështetja e klientit.


ntsdesktop1
ntsdesktop2


ntsdesktop3
ntsdesktop4