Fleet Management

NTS Fleet Management

Kompania NTS me zgjidhjet e saj hardware dhe software ofron sherbimin komplet te te drejtimit te parkut levizes.

Kundrejt kesaj qe ofron sherbimet e vendndodhjes, monitorimit, monitorimit telemetric te te dhenave si dhe monitorimi i parametrave te tjere, kompania NTS eshte ne mundesi te ofroje zgjidhjet e meposhtme software, te cilat sebashku bejne nje sistem komplet per drejtimin e parkut levizes.

Ketu bejne pjese:

  • Libri i servisit i cili mundeson mbajtjen e shpenzimeve te servisit, dhenien e treguesve dhe alarmimin per serviset e ardhshme.
  • Kontrolli dhe evidentimi i shpenzimeve te parkut levizes
  • Kontrolli i perdorimit te automjetit gjate orarit te punes-ne menyre te vecante kompanija NTS mundeson qe perdoruesit te kontrollojne se sa automjetet perdoren ne orarin e punes, jashte orarit te punes, si dhe gjate funsjavave dhe festive.
  • Hyrja dhe importi i shpenzimeve te karburantit nepermjet lidhjes me sistemin ERP me ane te API ose ftp.
  • Hartimi i rregullave te udhetimit
  • Alarmimi per cdo ngjarje ne kohe reale