Tacho

NTS Tacho

Sherbimi NTS Tacho e pershtatshme per pronaret e kamionave dhe autobuzave te cilet kane tahograf dixhital

Sherbimi mundeson:

 • Leximin e komanduar te te dhenave nga tahografi dixhital
 • Reagimin ne kohe te shkeljes se rregullave te qarkullimit
 • Shqyrtimin e te dhenave ne aplikacionit NTS Mobile dhe raportet

Perfitimet e perdoruesve te sherbimit NTS Tacho:

 • Klienti ka mundesine qe te marre te dhena nga te gjithe tahografet e parkut levizes sipas kerkesave ligjore dhe te krijoje raporte nga fajlet e marra .ddd ne aplikacionin per leximin e fajleve .ddd.
 • Gjithashtu, ka mundesine qe ne cdo moment te perdore raportet tona
 • Klienti ne kete menyre zvogelon shpenzimet (nuk ka nevoje te coje kamionet ne nje vend qe ne menyre manual te marre te dhenat)
 • Klienti ne menyre te thjeshte ploteson detyrimet e tij ligjore.
 • Arkivimi i fajleve DDD behet ne menyre te thjeshte dhe te shpejte.
 • Nje transferim i tille eshte i sigurte pasi eshte parashikuar perdorimi i admin kartes si dhe adresa fikse IP te klienti ne menyre te tille qe te mos behen gabime ne transferim. Ruajtja automatike e te dhenave.
 • Perputhshmeria me detyrimet ligjore
 • Zvogelim i shpenzimeve, permiresimi i produktivitetit
 • Pakesimi i kilometrave boshe
 • Stafi i zyres nuk humbet kohe ne ruajtjen e te thenave
 • Permiresime ne kualitetin e punes se shoferit
 • Implementim i thjeshte
 • Mbrojtjen e te dhenave te ndjeshme

Implementimi i sherbimit nenkupton si meposhte:

 • Ne automjetin e perdoruesit vendoset modemi GPS e cila me paisje te vecante lidhet me tahografin dixhital
 • Perdoruesi merr nje aplikacion te vecante I cili i mundeson download (ruajtjen) e te dhenave nga tahografet dixhital te automjeteve
 • Aksesi ne aplikacion dhe ruajtja (marrja) e te dhenave I mundesohet vetem perdoruesit qe ka karten e administratorit per identifikim