NTS @ Web

Aplikacioni NTS @ Web është i krijuar për përdoruesit që kanë nevojë për akses në pozicionin e automjetit nga çdo vend ku kanë akses në internet. Aplikacioni është në dispozicion përmjet linkut dhe me logim fitoni akses në pozicionin e automjetit, në historinë e lëvizjes dhe në një sërë raportesh themelore.

Në këtë aplikacion përdoruesi ka mundësinë e shikimit të këtyre moduleve:

  • Moduli Hartë ku përdoruesi mund të shohë pozicionet aktuale dhe statusin e automjeteve në hartë
  • Moduli Automjet ku përdoruesi ka mundësinë e shikimit të çdo automjeti veçanarisht si dhe statusin e tij nga të dhënat e lëvizjes real time
  • Moduli Histori ku përdoruesi mund të shohë historinë e lëvizjes së vetë automjetit me të gjitha ndalesat
  • Moduli Raport në të cilin përdoruesi mund të përfundojë raportet të cilat i nevojiten si: rutat, ndalesat, shkeljet e rregullave, konsumi i karburantit, statistikat e lëvizjes etj.

Kërkesat minimale teknike për akses në aplikacion:

  • Lidhje interneti prej minimum 500 kb/sec
  • Internet shfletues – Mozilla Firefox ose Google Chrome

Linku për akses.ntsweb1
ntsweb2
ntsweb3
ntsweb4