Praćenje Vozila

GPS Monitorimi (ndjekja) e automjeteve

Me sherbimin NTS monitorimi i automjeteve GPS ju mundeson ndjekjen e levizjes se cdo automjeti nga qendra ne kohe reale, si dhe te keni akses ne arkiven e te dhenave. Kjo arrihet ne menyre te thjeshte dhe mundeson rritjen e produktivitetit dhe efikasistetit ne te njejten kohe me pakesimin e shpenzimeve.

Me ane te ketij sherbimi keni mundesine e aksesit te te dhenave te mbledhura ne kohe reale, si dhe nepermjet te dhenave historike:

 • Pozicioni aktual i automjetit, shpejtesia dhe drejtimi i levizjes
 • Shqyrtimi i levizjes se automjeteve ne nje interval te caktuar me raporte te detajuara per levizjen dhe qendrimin
 • Kontrolli i perdorimit te automjetit gjate ores se punes, jashte orarit te punes dhe diteve jo te punes
 • Kontrolli i vizitimit te lokacioneve hyrese
 • Kontrolli i tejkalimit te shpejtesise
 • Shqyrtimi i kilometrave te bera per cdo periudhe kohore

NTS Telemetrija

NTS Telemetria

Njera nga detyrat me te rendesishme te drejtimit te parkut levizes eshte monitorimi i konsumit te karburantit.

Paisja FMS mund te lidhet me sistemin per diagnostifikimin i cili ndhodhet si tek automjetet e reja si tek te vjetrat. Kjo paisje perkthen te dhenat e nevojshme ne formatin e mesazheve FMS, qe percillet direkt ne GPS Fleet Management sistem per marrjen dhe perpunimin e te dhenave FMS.

Parametrat baze:

 • Konsumi i karburantit
 • Niveli i karburantit ne rezervar
 • Kilometrat e bera
 • Shpejtesia e levizjes se automjetit
 • Numri i rrotullimeve te motorrit
 • Kontakti i braves
 • Hapja e deres
 • Siperfaqja e ngarkuar
 • Parametra te tjera

Telemetrija

NTS Navigimi me komunikim

Kundrejt zgjedhjes se rruges me te shkurter ose planifikimit te destinacioneve te ardhshme shoferet do te marrin mesazhe per rrugen e percaktuar dhe do te ndjekin udhezimet. Kjo arrihet nepermjet dergimit te kordinatave nga aplikacioni NTS Desktop direkt ne paisjen e navigimit.

NAVIGIMI

Duke perdorur hartat qe jane te thjeshta dhe instruksionet e qarta ne gjuhen e zgjedhur, shoferet tashme nuk kane nevoje per te menduar per rrugen ose per levizjet e gabuara, do te drejtohen vetem drejt destinacionit te duhur.

Kundrejt zgjedhjes se rruges me te shkurter ose ose planifikimit te destinacioneve te ardhshme shoferet do te marrin mesazhe per rrugen e percaktuar dhe do te ndjekin udhezimet. Kjo arrihet nepermjet dergimit te kordinatave nga aplikacioni NTS Desktop direkt ne paisjen e navigimit.

KOMUNIKIMI

Me kete sherbim pervec pjeses se navigimit kemi dhe komunikimin te cilen mund ta keni ne cdo moment ne cfare gjendjeje qe ndodhet transporti i mallit tuaj si dhe te keni nje komunikim chat me shoferin.

Shoferi ka mundesi qe nepermjet paisjes tju beje me dije per gjendjen:

 • Udhetimi
 • Pushimi
 • Doganat
 • Ngarkimi I mallit
 • Çngarkimi I mallit
 • Veprime te tjera

Ne kete menyre ne cdo moment do merrni informacion per gjendjen pa nevojen e komunikimit me telefon me shoferin dhe keshtu pakesoni shpenzimet e biznesit, pershpejtoni proceset e punes dhe pervojen e klienteve, keni nje shqyrtim historik te te gjithe tureve me gjendjen perkatese dhe kohen e realizimit.

Kundrejt dergimit te statusit, nepermjet sistemit tone mund te dergoni dhe MESAZHE TE SHKURTA nga kompjuteri juaj direkt shoferit ne automjet. Meqe behet fjale per KOMUNIKIM DYPALESH, shoferi gjithashtu mund te dergoje mesazhe nga paisja navigacion-komunikuese, si dispecerit ashtu edhe shoferave te tjere, te cilet momentalisht gjenden ne automjetet e tjera.

Keni komunikim te panderprere 24 ore, si dhe informacion per derguesit per mesazhin e marre dhe te lexuar.

Fleet Management

NTS Fleet Management

Kompania NTS me zgjidhjet e saj hardware dhe software ofron sherbimin komplet te te drejtimit te parkut levizes.

Kundrejt kesaj qe ofron sherbimet e vendndodhjes, monitorimit, monitorimit telemetric te te dhenave si dhe monitorimi i parametrave te tjere, kompania NTS eshte ne mundesi te ofroje zgjidhjet e meposhtme software, te cilat sebashku bejne nje sistem komplet per drejtimin e parkut levizes.

Ketu bejne pjese:

 • Libri i servisit i cili mundeson mbajtjen e shpenzimeve te servisit, dhenien e treguesve dhe alarmimin per serviset e ardhshme.
 • Kontrolli dhe evidentimi i shpenzimeve te parkut levizes
 • Kontrolli i perdorimit te automjetit gjate orarit te punes-ne menyre te vecante kompanija NTS mundeson qe perdoruesit te kontrollojne se sa automjetet perdoren ne orarin e punes, jashte orarit te punes, si dhe gjate funsjavave dhe festive.
 • Hyrja dhe importi i shpenzimeve te karburantit nepermjet lidhjes me sistemin ERP me ane te API ose ftp.
 • Hartimi i rregullave te udhetimit
 • Alarmimi per cdo ngjarje ne kohe reale

NTS Kontrola goriva

NTS Kontrolli i karburantit

NTS ka mundesine qe t ju siguroje mbeshtetje adeguate software per perdorimin e ketij sistemi, me qellim raportimin dhe alarmimin e perdoruesve ne lidhje me cdo ndryshim urgjent.

NTS LLS- Sensoret per matjen e nivelit te karburantit

Sensoret e cilesise se larte me precizion te larte mund t ju ndihmojne ju te kontrolloni nivelin e karburantit ne rezervuar ne cdo moment, si dhe ne kete kuptim te siguroheni nga abuzimet e mundshme.

Pasi qe sensoret jane te lidhur me sistemin ekzistues, NTS ka mundesine qe t ju siguroje mbeshtetje adeguate software per perdorimin e ketij sistemi, me qellim raportimin dhe alarmimin e perdoruesve ne lidhje me cdo ndryshim urgjent.

Çepat per rezervarin

Oferta jone e cepave per rezervarin i mundeson klientave tane qe te jene te sigurte nga aksesi i pautorizuar dhe marrja e karburantit. Gjithashtu ky sistem mbrojtjeje mundeson siguri me te larte per vete shoferin e automjetit, pasi qe i jep atij sinjalizim zanor ne kabinene e kamionit. Gjithashtu dispeceri perkatesisht perdoruesi i aplikacionit per monitorimin e automjeteve merr alarm ne aplikacion perkatesisht email.

Sensori i rrjedhjes

Sensori i rrjedhjes te kompanise NTS mundeson tregues se sa karburant ka shkuar tek motorri dha sa eshte kthyer ne rezervuar. Me kete perdoruesi I ketij sistemi merr te dhena per konsumin e karburantit. Perdorimi i kesaj paisjeje eshte i pershtatshem per makinerite qe kane konsum te larte.

Tacho

NTS Tacho

Sherbimi NTS Tacho e pershtatshme per pronaret e kamionave dhe autobuzave te cilet kane tahograf dixhital

Sherbimi mundeson:

 • Leximin e komanduar te te dhenave nga tahografi dixhital
 • Reagimin ne kohe te shkeljes se rregullave te qarkullimit
 • Shqyrtimin e te dhenave ne aplikacionit NTS Mobile dhe raportet

Perfitimet e perdoruesve te sherbimit NTS Tacho:

 • Klienti ka mundesine qe te marre te dhena nga te gjithe tahografet e parkut levizes sipas kerkesave ligjore dhe te krijoje raporte nga fajlet e marra .ddd ne aplikacionin per leximin e fajleve .ddd.
 • Gjithashtu, ka mundesine qe ne cdo moment te perdore raportet tona
 • Klienti ne kete menyre zvogelon shpenzimet (nuk ka nevoje te coje kamionet ne nje vend qe ne menyre manual te marre te dhenat)
 • Klienti ne menyre te thjeshte ploteson detyrimet e tij ligjore.
 • Arkivimi i fajleve DDD behet ne menyre te thjeshte dhe te shpejte.
 • Nje transferim i tille eshte i sigurte pasi eshte parashikuar perdorimi i admin kartes si dhe adresa fikse IP te klienti ne menyre te tille qe te mos behen gabime ne transferim. Ruajtja automatike e te dhenave.
 • Perputhshmeria me detyrimet ligjore
 • Zvogelim i shpenzimeve, permiresimi i produktivitetit
 • Pakesimi i kilometrave boshe
 • Stafi i zyres nuk humbet kohe ne ruajtjen e te thenave
 • Permiresime ne kualitetin e punes se shoferit
 • Implementim i thjeshte
 • Mbrojtjen e te dhenave te ndjeshme

Personal Tracking

NTS Personal Tracking

Paisja per monitorimin e personave e kompanise NTS mundeson monitorimin e pozicionit te personit qe e mban, ne kohe reale si dhe monitorimin e te dhenave historike te levizjes se personit.

Funksionimi i paisjes edhe i thjeshte. i nevojshem eshte vetem karikimi i baterise se paisjes, qe shihet sipas led diodes se percaktuar ne paisje. Pas kesaj eshte e nevojshme qe t ia dorezoni personit qe duhet ta mbaje kete paisje.

Pjesa juaj eshte vetem qe te futeni ne aplikacion dhe te keni mundesine te shihni ku ndodhet personi qe mban kete personal tracker.

Ne dispozicionin tuaj keni aplikimin NTS Desktop, NTS Web si dhe monitorimi nepermjet aplikimit te telefonit NTS mobile.

temperature-monitoring

NTS Optimizimi rute

Nga aspekti i perdorimit dhe zvogelimi i shpenzimeve te shfrytezimit te automjetit absolutisht eshte e domosdoshme te perdoren paisje moderne per planifikimin e transportit. Sherbimi I optimizimit dhe krijimit te rruges mundeson perdoruesve te kryejne nje planifikim dinamik dhe statik te rruges dhe optimizimin e saj.

Perdoruesi ka mundesine te krijoje rruget me te shkurtra te mundshme nepermjet nje moduli te vecante per oprimizimin e rruges. Pas kesaj cdo rruge mund ta ruaje dhe vizualisht ta krahasoje dhe vertetoje nese ka pasur devijim nga rruga dhe sa jane keto devijime.

Gjithashtu perdoruesi qe ka implementimin e sherbimit NTS te navigimit me komunikim ka mundesine qe rrugen ta dergoje ne paisjen navigaciono komunikuese e cila ndodhet tek shoferi ne kabinene e automjetit.

Si eshte ne praktike.

Perdoruesi ka mundesine te krijoje rrugen ne nje ose dy menyra:

 • Me zgjedhjen e adreses ne harte
 • Me zgjedhjen e vendeve te vizituara me pare

Pas kesaj eshte e nevojshme qe te ruaje rrugen dhe tia shperndaje automjetit te caktuar. Kundrejt kesaj, I mundesohet perdoruesit qe rruga dhe udhezimi per rrugen te ruhet ne pdf ose te printohet.

Personal Tracking

NTS Eco driving

Eco driving eshte nje permbledhje e te drejtave dhe paisjeve te cilat mundesojne optimizimin e perdorimit te automjeteve ne menyren e ndikimit ne mjedis dhe kjo nepermjet pakesimit te gazeve te demshme (CO2) si dhe zgjatjen e jetes se automjeteve. Ne kete menyre, shqetesimi i parkut levizes .percillet deri te kshoferi vete dhe vetedijeson per ndikimin qe vete shoferi ose perdoruesi i automjetit ka ne ambjentin rrethues ose tek kompania ku punon ne perdorimin e perditshem te automjetit. Regulla eco drivind vecanterisht ka ndikim ne rritjen e sigurise ne qarkullimin rrugor.

Ekzistojne disa rregulla tek te cilat shoferi duhet te mbeshtetet per perdorimin e perditshem te automjetit:

 • Te ndjeke rrjedhen e trafikut
  • Persa i paraprijme gjendjes momentale ne qarkullim dhe ne lidhje me kete pershtasim sljelljen tone dhe mbajme distancen e duhur duke rritur sigurine dhe shmangim ngjarjet e papritura si frenimin e papritur, levizjet e papritura, etj
 • Perdorimi i shpejtesise maksimale te mundshme ndaj numrit me te vogel te rrotullimeve
  • Ne kete menyre sigurojme nje udhetim me pak stresues si dhe pakesimit e konsumit te karburantit dhe ngjarjeve te papritura ne situaten momentale ne qarkullim
 • Nderrimi I shpejtesise ne kohe
  • Perdoruesi i automjetit me ndryshimin e duhur te shpejtesise dhe ne kohe, gjithashtu ndikon ne pakesimin e konsumit te automjetit
 • Kontrolli i presionit ne goma
 • Anashkalimi i perdorimit te paisjeve qe jo gjithmon jane te nevojshme
  • Perdorimi i kondicionerit dhe paisjeve te tjera gjithashtu ndikon ne konsumin e karburantit. Persa juve nuk ju nevojitet ndonje paisje duhet ta fikni ate dhe ne kete menyre ndikoni ne konsum si dhe misionin e gazeve te demshme.