temperature-monitoring

Shërbimet tjera NTS

MONITORIMI I TEMPERATURËS SË DHOMËS PËR NGRIRJE

Me montimin e sensorit për temperaturë, mundësohet monitorimi online i temperaturës në dhomën për ngrirje, e cila transporton mallra që prishen si dhe monitorim të të dhënave historike.

KONTROLLI I HAPJES DHE MBYLLJES SË DYERËVE

Me këtë shërbim NTS keni mundësinë e monitorimit të hapjes dhe mbylljes së dyerëve. Me montimin e sensorëve të veçantë në dyert e pasme në kamionë si dhe në dyert anësore fitoni informacion të saktë se ku janë dyert e hapura/mbyllura si dhe nëse janë hapur jashtë lokacionit.

IDENTIFIKIMI I SHOFERËVE

Me ndihmën e pajisjes iButton dhe lexuesit iButton mund të kryhet identifikimi i shoferëve të cilët ngajnë automjetet. Çdo shoferi i jepet çelësi dhe me marrjen e automjetit, shoferi mund të identifikohet dhe kjo regjistrohet menjëherë në aplikacione si edhe nëpërmjet raporteve të ndryshme.

Poashtu, mundësohet alarmimi automatik në kohë i dispeçerëve nëse dikush i nget makinës, por nuk është identifikuar më parë.